دارای 2پارکینگ سندی

انباری

اسانسور

بالکن

خوش نقشه

سند تک برگ

بهترین لوکیشن جهان نما