دارای اسانسور

6ساله

سند تک برگ

در منطقه میدان یاس

ویو پارک