دارای پارکینگ

انباری

بالکن

اسانسور

فول بازسازی

در منطقه ی بنفشه

سندتک برگ